Kompostování

Vermikompostování
Blog

 

Kompostování je řízený aerobní (za přístupu vzduchu) proces, během kterého je organický materiál přeměňován na organominerální hnojivo – kompost. Důležitou součástí kompostu je humus, který má díky své složité pórovité struktuře schopnost zadržovat v půdě vodu, čímž snižuje riziko povodní). Dokáže na sebe navazovat toxické látky – zejména těžké kovy, čímž snižuje jejich přístupnost rostlinám. Humus také vyrovnává  pH, čímž brání okyselování půdy, a má vysokou výměnnou kapacitu pro živiny (dusík, vápník, hořčík, draslík), které rostlinám postupně uvolňuje. Navázané živiny se tak nevyplavují do spodních, ani povrchových vod. Pokud jsou tyto živiny vyplavovány, děje se tak např. při hnojení průmyslovými hnojivy – dochází ke známému zarůstání vodních ploch (eutrofizaci), která pak způsobuje úhyn vodních živočichů, zanášení dna a mnohdy znemožňuje koupání a jiné rekreační aktivity. Humus a ostatní půdní organická hmota zvyšují kyprost a soudržnost půdy, čímž značně snižují riziko půdní eroze.

Ořechové listí do kompostu patří

Na otázku, zda se dá ořechové listí kompostovat, odpovídám opět otázkou. "Hromadí se pod ořechy nerozložené ořechové listí?" Na podzim jistě ano, do jara se však alespoň z větší části rozloží, i když listí nikdo neuklidí. Stejně tak se ořechové listí rozkládá i v kompostu. Obecně platí, že s pestrostí skladby kompostovaného materiálu roste i kvalita kompostu. Ořechové listí obsahuje antiseptické (antibakteriální) silice, které brzd...

Komunitní kompostování

Komunitní kompostování v městské zástavně patří k nejefektivnějším způsobům předcházení vzniku odpadů a snižování množství bioodadů, neboť zpracovává materiál, který by jinak skončil na skládkách. Zároveň vzniká kvalitní hnojivo – kompost, který lze použít v domácnostech, v předzahrádkách, ale i ke keřům, stromů a trávu v okolí domů. Jedinečné vlastnosti kompostu zvyšují bakteriální aktivitu v půdě, zlepšují její sch...

Skladba materiálu ke kompostování - co patří do kompostu

Základem každého kompostování, včetně vermikompostování, je bakteriální rozklad. Pro efektivní bakteriální rozklad, je potřeba, aby kompostovaný materiál obsahoval ve své skladbě uhlíkaté části – zdroje energie pro bakterie, a rovněž dusíkaté části nezbytné pro růst a množení bakterií. Ideální poměr uhlíku k dusíku je 30:1. Uhlíkatý materiál je většinou pevnější dřevnatý, sušší, do hněda zbarvený (suchá tráva, suché listí, piliny, papír, slá...

Třídění a sběr materiálu ke kompostování v domácnostech

V případě, že budeme vytříděný materiál kompostovat sami, žádný odpad nevznikne. Nevztahuje se na nás zákon o odpadech a vytříděný materiál si můžeme zpracovat pro svoji vlastní potřebu. Získáme zdarma kompost, ušetříme za nákup i za dopravu a máme plnou kontrolu nad materiálem, který jsme ke kompostování použili. Organický materiál / bioodpad je „živý“ materiál, který podléhá rozkladu. V uzavřeném koši se na dně může tvořit výluh, ve ...

Kontrola a průběh kompostování - jak správně kompostovat

Na otázku jak správně kompostovat není jednoduchá univerzální odpověď. Jsou však faktory, které kompostovací proces zásadně ovlivňují. Pokud tyto faktory budete mít na zřeteli bude vždy úspěšně probíhat bakteriální rozklad a tím i kompostovací proces. Vedle skladby materiálu, která ovlivňuje strukturu a pH materiálu je to zejména vlhkost, vzduch a teplota, která, určuje efektivitu u všech druhů kompostování ať kompostujete v modřínových komp...

Kompostování v bytové zástavbě

Největší dopad na předcházení vzniku odpadů má právě kompostování v bytové zástavbě, kde se kompostují rostlinné zbytky, které by jinak skončily v lepším případě ve sběrné nádobě (hnědé popelnici) na bioodpad, v horším případě ve směsném odpadu, následně tedy ve spalovně nebo na skládce. Vedle úspory nákladů za svoz odpadů a eliminaci ekologických dopadů při přepravě odpadu záskávají obyvatelé domu kompostováním vlastní kompost, který m...

Hygienizace - odplevelení kompostu

Tzv. hygienizace kompostu spočívá především v zahřátí materiálu, a tak v zamezení klíčivosti semen plevelů, které při práci na zahradě ukládáme do kompostéru, a v omezení přítomnosti plisní a chorob. Hygienizace se dosahuje intenzivním bakteriálním aerobním rozkladem kompostovaného materiálu, při kterém se uvolňuje velké množství tepla. Hygienizační teplota, při které dochází u semen plevelů k znemožnění jejich klíčivosti a u chorob a dalšíc...

Bakteriální rozklad

Jedná se o naprostý základ koloběhu života na Zemi. Bakterie patří mezi první živé organismy na zemi. Jejich stáří sahá do Archaika, tedy období před 2,5 až 4 miliardami let. Bakterie je nejrozšířenější skupinou živých organismů na světě a jakkoli je člověk vyspělý, bez bakterií se neobejde. Bakterie nám v těle zajišťují rozklad – trávení potravy ve střevech, stejně tak půdní bakterie zajišťují rozklad rostlinných pletiv při kompostování. Metabol...

Stránka 1 z 1 - 8 položek celkem