Obchodní podmínky pro affiliate program Ekonakup.cz

Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami:

Provozovatelem provizního programu je: HBABio, spol. s r.o., zapsána Měst. soudem v Praze oddíl C, vložka 97234,
sídlo: V Podbabě 29b, Praha 6 , IČ 27113485, DIČ CZ27113485

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi provozovatelem na straně jedné a partnerem na straně druhé. Partnerem se rozumí právnická či fyzická osoba, která se registrovala do provizního programu Provozovatele. Partnerský program je dostupný všem partnerům schváleným společností HBABio.

  1. Obecné podmínky

1.1 Provizní program provozuje společnost HBABio, spol. s r.o., dále jen Provozovatel.
1.2 Zájemce, který se registruje do provizního programu se nazývá Partner.
1.3 Partner propaguje služby či zboží Provozovatele svými marketingovými aktivitami na webových stránkách, diskuzních fórech a e-mailem (jedná se jen o souhlasný e-mailing bez SPAMU).

  1. Práva a povinnosti Partnera

2.1 Partner smí požádat o ukončení partnerství kdykoliv během jeho členství v partnerském programu. Pokud tak učiní, bude mu do jednoho měsíce vyplacena odměna za schválené provize do dne, kdy požádal o ukončení svého členství. Odměna musí přesahovat 400 Kč.
2.2 Partner nesmí propagovat kampaně a produkty na stránkách, v emailech, diskuzních fórech a sociálních sítích, které jsou v rozporu se zákony České republiky, nebo s dobrými mravy.
2.3 Partner nesmí poškozovat dobré jméno Provozovatele.
2.4 Partner si nesmí objednat zboží, či služby Provozovatele přes svůj vlastní provizní odkaz. Pokud tak učiní, nemá nárok na vzniklou provizi.
2.5 Partner je povinen chránit své přístupové údaje k proviznímu software před zneužitím třetí stranou.
2.6 Partner smí k propagaci využít textových a obrazových materiálů Provozovatele, které jsou mu za tímto účelem poskytnuty.
2.7 Přísně zakázáno je propagovat Provozovatele rozesíláním zpráv (emailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Provozovatelem zjištěna takováto aktivita Partnera, může to vest k okamžitému ukončení partnerské spolupráce a uzavření učtu Partnera. Partner tímto také ztrácí jakýkoliv nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.
2.8 Kampaně zapojené v tomto provizním programu je zakázáno propagovat pomoci PPC kampaní v AdWords a Sklik.

  1. Práva a povinnosti Provozovatele

3.1 Provozovatel se zavazuje pravdivě a bez zbytečného prodlení schvalovat konverze partnerů.
3.2 Provozovatel nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou propagací programu zapojených v provizním programu.
3.3 Provozovatel se zavazuje Partnerovi vyplatit provizi za jim uskutečněné konverze.
3.4 Provozovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí Provozovatel Partnera upozornit.
3.5 V případě porušení povinností Partnera má Provozovatel právo ukončit provizní program partnera okamžitě.
3.6 Společnosti HBABio je oprávněna reklamní prostředky kdykoliv změnit, omezit nebo dát k dispozici nové.

  1. Provize

4.1 Výše provize je stanovena na 5% z realizovaných obchodů (bez dopravy) v ceně včetně DPH.
4.2 Provize budou schvalovány vždy až po uplynutí zákonem dané lhůty pro případné vrácení peněz zákazníkovi.
4.3 Provize budou schváleny u těch konverzi, kde došlo k řádnému a plnému uhrazeni zboží či služby propagované v kampani.
4.4 Za zrušené, vrácené, či stornované objednávky nevzniká partnerovi nárok na provizi.
4.5 Minimální výplatní částka činí 400 Kč.

  1. Výplata provize

5.1 Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizi v systému je vyšší, než 400 Kč.
5.2 Pokud Partner překročí tuto částku, má možnost požádat o výplatu své provize prostřednictvím emailu na adresu obchod@ekonakup.cz. Na základě žádosti Partnera mu bude zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může fakturovat. Pokud Partner nemůže vystavit fakturu, bude mu jeho provize vyplacena formou poukazu na nákup zboží na Ekonakup.cz nebo na základě Smlouvy o zprostředkování.
5.3 Minimální frekvence výplaty provizí je jeden měsíc.
5.4 Splatnost faktury vystavené Partnerem je 14 dní.

  1. Ochrana osobních údajů

6.1 Provozovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
6.2 Partner bere na vědomí , že podle Nařízení má právo:
- požadovat po Provozovateli informace, jaké jeho osobní údaje zpracovává
- vyžádat si u Provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracovaní
- v souvislosti s přenositelností a právem na kopii osobních údajů požadovat po Provozovateli výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Provozovatel povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že byla jeho práva podle Nařízení porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.
6.3 Partneři, kteří se registrovali do partnerského programu, souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k šíření novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním programu, či s předmětem podnikaní Provozovatele.

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 4. 2. 2021.