Mitigační opatření v rámci plnění požadavků ESG

Jednání každého z nás má zcela konkrétní dopady na životní prostředí: Každý si může zdarma ověřit, jakou vytváří uhlíkovou stopu, např. na https://mojeco2.cz/. Stejně tak uhlíkovou stopu utvářejí firmy svým provozem, výrobky a službami. Vytváření pozitivního dopadu na životní prostředí je jedním ze základních ukazatelů ekologické udržitelnosti a společenské odpovědnosti, která je stále více sledována v rámci požadavků ESG (Environmental, Social, and Governance). Pro posouzení naplňování požadavků ESG je nezbytná transparentnost. Vodítko pro důvěryhodný reporting poskytuje norma ISO 26000.

V souladu s ESG a ISO 26000 nabízíme firmám program Ekodomov. Účelem programu je umožnit firmám zvýšit svou firemní odpovědnost, zlepšit dopad firemní činnosti na životní prostředí včetně transparentního výkaznictví. Zaměřujeme se na předcházení vzniku bioodpadů a na odpovědné nakládání s bioodpady, které podle analýzy společnosti Eko-kom tvoří stále přibližně 25% hmotnosti směsného komunálního odpadu v obcích. 

Zákon o odpadech 541/2020 Sb. v §12 bod 1) stanovuje, že každý je povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti. Prakticky je tím pro všechny občany zavedena povinnost biologicky rozložitelný materiál kompostovat, nebo s ním v souladu se zákonem nakládat tak, aby se nestal součástí směsného komunálního odpadu. 

Za odpad, který nevznikne, se nic neplatí. Napište nám, víme jak předcházet vzniku odpadů

 

Cílem programu Ekodomov je motivovat firmy a jednotlivce k vědomému třídění biologicky rozložitelného materiálu, aby byl v podobě kompostu vrácen zpátky do půdy. S každým kilogramem kompostu ukládáme zároveň do půdy ¼ Kg CO2. Jedná se tak o jednoduché mitigační opatření na zmírnění negativních dopadů klimatické změny.

Obohacením půdy o organickou hmotu se zároveň zlepšuje schopnost půdy zadržovat vodu, zvyšuje se schopnost krajiny ochlazovat se. Voda v půdě pak rostlinám umožňuje zvýšit jejich schopnost vázat CO2 do svých rostlinných pletiv

Využijte zkušenosti programu Ekodomov. Každý jeden z nás má možnost sequestrovat (ukládat) CO2 do půdy. Každý z nás tak může snížit dopad naší činnosti na životní prostředí. Pro účinné zmírnění dopadů klimatické změny je nutné omezovat emise CO2 a aktivně se podílet na zpětném navazování CO2 do půdy a biomasy

Pro dosažení uhlíkové neutrality je cílená seqestrace uhlíku nezbytná. Navíc se jedná o levné řešení, které je plně v souladu s přirozenými přírodními procesy. Umožněme přírodě, aby mohla s vysokou efektivitou synergicky působit společně s lidskou činností ve prospěch našich dětí a příštích generací. 

Kompostovat může každý. Napište nám, navrhneme pro vás řešení.

 

Základní body programu Ekodomov:

1. Úvodní konzultace k zapojení do projektu 

Představení programu a projednání možnosti zapojení firmy do programu. Nabídka techniky a pomůcek pro předcházení vzniku bioodpadů - online zdarma. 

2. Nastavní systému sběru, zpracování a využití biologicky rozložitelného materiálu včetně reportingu

Sběr biologicky rozložitelného materiálu je přizpůsoben individuálním podmínkám a možnostem ve firmě. Reporting vychází následně ze zvoleného systému shromažďování a zpracování biologicky rozložitelného materiálu.

3. Workshop pro zaměstnance

Na workshopu zaměstnanci získají přehled, jak může každý přispět k sequestraci uhlíku do půdy a jak jednání jednotlivce přispívá ke snižování negativních dopadů probíhající klimatické změny. Seminář kombinuje prezentaci, krátká videa a praktické ukázky. Zaměstnanci se dozví o možnostech třídění a kompostování biologicky rozložitelných zbytků. Získané vědomosti si zaměstnanci upevní prostřednictvím závěrečného soutěžního on-line kvízu, který vyplňují na svých mobilních telefonech. Pro zvýšení motivace zaměstnanců k účasti na workshopu doporučujeme, aby firma do soutěže věnovala tematické ceny (můžeme doporučit a dodat).

Příroda nám pomáhá, když my pomáháme jí. Napište nám, využijte naše zkušenosti k motivaci vašich zaměstnanců.

 

Autor: Tomáš Hodek

Zdroje: 
https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html

https://www.komunalniekologie.cz/info/rozbory-skladby-smesneho-komunalniho-odpadu-z-obci-v-roce-2020

https://mojeco2.cz/

https://kompostuj.cz/

https://ekodomov.cz/