Kompost a vegetace jako největší klimatizační jednotka na světě

Solární konstanta vyjadřující výkon sluneční energie dopadající na povrch země je 1 366 W/m2. V případě, že slunce dopadá na vyschlou plochu, sluneční energie se proměňuje v teplo a povrchová teplota roste na 50‑60°C. Pokud je povrch porostlý zelení a ta má dostatek vody, vytváří zeleň chladící efekt. Například u trávy je chadící výkon okolo 700 W/m2 a tráva si udržuje teplotu okolo 20‑24°C. Proto je zásadní udržet v půdě dostatek vody, dávat zeleň i na střechy a vytvářet zelené zpevněné plochy, které mají možnost zasakovat vodu a porůstat travou. Podle ČSÚ bylo v ČR k 31. 12. 2020 celkem 132 867 ha zastavěné plochy. K ochlazení této plochy stejně jako je schopný porost zeleně s dostatkem vody bychom museli použít 428 jaderných elektráren Temelín.

Pro zadržování vody a ochlazování krajiny má tak význam i kompostování ve městech, které podporuje ozeleňování v městské zástavbě. Podíl biologicky rozložitelného odpadu vznikajícího v domácnostech se hmotnostně pohybuje mezi 30 až 60%. Jeho vytříděním a zkompostováním v místě vzniku ušetříme náklady na svoz, zejména však vzniká kompost, který pak může být použitý pro zlepšení klimatu ve městech.

Autor: Tomáš Hodek

Zdroje:

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/files/cc_chap10.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_konstanta
https://www.kompostuj.cz/vime-jak/vime-proc/voda-v-pude-napaji-i-chladi/
https://www.cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Statisticke-udaje/Souhrne-prehledy-pudniho-fondu/Rocenka_pudniho_fondu_2021-(1).aspx