Kompostování a péče o půdu jako příležitost pro obchodování s emisemi

Přestože vliv kvality půdy a vegetace má naprosto zásadní dopady na koloběh vody, sequestraci CO2 i tepelnou bilanci, zůstává půda a vegetace jako nástroj pro eliminaci klimatické změny zatím nedoceněna. V USA již od roku 2008 existují pilotní projekty pomáhající farmářům financovat zlepšování pastvin prodejí uhlíkových kreditů ze zvýšení objemu biomasy na svých pastvinách. Problém sequestrace CO2 do půdy a biomasy spočívá v její proměnlivosti, neboť degradačními procesy (tlení) se CO2 může opět do vzduchu uvolnit. Stejně tak dojde k uvolnění CO2 do ovzduší pokud se vytěžené dřevo spálí. Přesto právě zemědělství a lesnictví nabízí obrovský potenciál pro zpětné navaazování uhlíku do půdy. Podle informací z článku zveřejněného na  agfundernews.com o příležitostech pro Americký zemědělsko-potravinářský sektor z roku 2021 si Ameriak tuto příležitost uvědomuje a uvádí, že by se cena za zachycení jedné tuny uhlíku mohla pohybovat mezi 15 a 20 USD.

V Evropské unii již desetiletí funguje systém obchodování s emisemi ETS (Emission Trading System), který se zaměřuje především na nákupy a prodeje emisních povolenek mezi znečišťovateli. Znečitovatel své neuplatněné povolenky odprodá jinému znečišťovateli, který svými emisemi překračuje svůj povolenkový limit. Přes všechny snahy snižovat emise je zřejmé, že pouze snižování emisí nestačí. Pokud chceme zastavit klimatickou katastrofu, která se již v řadě zemí reálně projevuje (například Maroko je za posledních 15 let na cca 10% zásob spodní vody a i dříve zelená krajina vysychá), bude nezbytné vytvářet ekonomické stimuly k investicím pro vázání CO2 do zemského povrchu. Zároveň je na místě vyčíslit emise, které vznikají odlesňováním a ničením půdy. Vedle celoevropského obchodování s emisemi v rámci ETS je další možností dobrovolný trh s uhlíkem, který má potenciál přesunout peníze od odpovědných emitentů CO2 do projektů, které řeší zachytávání CO2, jako je například CLIMAT TRADE. Projekty na zvyšování objemu biomasy v půdě realizované zejména v zemích, které jsou již dnes postihovány suchem, mají obrovský přesah, neboť s biomasou se zvyšuje i potenciál pro zadržení vody v krajině. Zároveň se jedná o opatření předcházející migrační krizi, kterou sucho a nedostetk potravy přirozeně vyvolává.

U veškerých projektů řešících obchodování s emisemi jsou důležité bankovní instituce které projektům zajišťují finanční stabilitu a zprostředkovávají finanční oparece. Je tedy i na bankovních institucích, aby se aktivně zapojily do vytváření příležitostí pro zpětné navazování CO2 do zemského povrchu.

Autor: Tomáš Hodek

Zdroje:

https://agfundernews.com/carbon-markets-evolving-the-way-forward-for-the-us-agrifood-sector
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en
https://climatetrade.com/what-influences-carbon-offset-pricing/#Carbon_mitigation_project_costs