Legislativa předcházení vzniku odpadů kompostováním

Od 1. ledna 2030 bude v platnost zákon o odpadech 541/2020 Sb v § 40, který nařizuje zákaz ukládání využitelných odpadů na skládky. Biologicky rozložitelné odpady by však na skládky neměly být ukládány již dnes, a to ani jako součást směsného komunálního odpadu. §12 zákona 541/2020 Sb., v bodě 1) stanovuje, že každý je povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti. Prakticky je tím pro všechny občany zavedena povinnost biologicky rozložitelný matriál kompostovat, nebo s ním v souladu se zákonem nakládat tak, aby se nestal součástí směsného komunálního odpadu. 

Biologicky rozložitelný materiál vznikající v domácnostech nebo u podnikajících právnických či fyzických osob se nestává odpadem, pokud je tento materiál vytříděn a svépomocí kompostován.

Kompostování biologického materiálu živočišného původu smí být prováděno pouze v zařízení splňujícím požadavky na zpracování vedlejších produktů živočišného původu v souladu s příslušnou legislativou. Zcela bez omezení je kompostování rostlinných zbytků. Výsledný kompost mohou domácnosti či podnikající osoby využívat pro své vlastní potřeby. Jen pozor, kdybyste vyrobený kompost nebo jakékoli jiné výstupy z kompostování sami nevyužili při své činnosti nebo jej nepředali (v souladu se zákonem o hnojivech), stává se dle zákona i kompost materiálem, kterého se osoba zbavuje a je tedy odpadem. 

Pro předcházení vzniku odpadů kompostováním lze využít:

Vermikompostování - především pro kompostování v interiéru ve vermikompostérech.

Komunitní kompostování občanů – pro kompostování v bytové zástavbě, na dvorech, na sídlištích v komunitních kompostérech.

Zahradní kompostování – na soukromých a komunitních zahradách, na zahradách škol nebo v parcích výborně poslouží dřevěné kompostéry.

Komunitní kompostování obce – zřizuje obec v souladu s § 65 a 66 zákona č. 541/2020 Sb  pro kompostování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností z území obce. Obec může na základě smlouvy využívat i komunitní kompostárnu umístěnou na území jiné obce. Provozovatel kompostárny má mimo jiné povinnost realizovat kompostování v souladu s vyhláškou ministerstva, vést provozní deník a průběžnou evidenci o množství přijatých rostlinných zbytků a zaslat do 28. února následujícího roku hlášení o množství zpracovaných rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba může na základě písemné smlouvy předávat svůj odpad, jehož je původcem, do systému sběru komunálních odpadů. Podle § 62 odst. 2 a 3 zákona č. 541/2020 Sb. pak tyto osoby k tomuto odpadu nevedou žádnou průběžnou evidenci odpadů, ani neplní ohlašovací povinnost. 

Od roku 2022 mají obce podle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. povinnost mimo jiné zveřejnit informace o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.  Tuto povinnost obce mohou splnit, pokud budou občany informovat o možnostech třídění rostlinných zbytků, o domácím a komunitním kompostování. K tomu obce mohou využít informační materiály a další údaje z webových stránek kompostuj.cz poskytované v nabídce naše služby. Nezbytnou podmínkou je uvedení zdroje „kompostuj.cz“. 

Autor: Tomáš Hodek

Zdroje:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541