Odpovědný nákup

Odpovědný ekologický a sociálně spravedlivý nákup je součástí odpovědného jednání firem i domácností a udržitelné spotřeby.

Proč odpovědně nakupovat

Konečná cena výrobku často nezahrnuje všechny náklady související se surovinami, výrobou, dopravou a následnou likvidací ekologických škod či zátěže.

Řada produktů vyráběných v „levných“ asijských, latinsko amerických či afrických zemích je zatížena sociální nespravedlností a ekologicky nepříznivou výrobou. Výrobci si tak snižují náklady, ale na druhou stranu vzniká zátěž, kterou dříve nebo později budeme muset řešit. Zkušenosti ukazují, že sanace škod vždy stojí více peněz než prevence.

Evropská unie, která má pro výrobce na území EU v tomto směru nastavená velmi přísná pravidla,  nezohledňuje v celních poplatcích způsob výroby mimo EU. Z pohledu regionálního výrobce se tak v podstatě jedná o nekalou soutěž a je tedy pouze na dodavatelích a spotřebitelích, aby tuto skutečnost zhodnotili při svém odpovědném nákupu.

Sociálně a ekologicky odpovědnou výrobu se snaží realizovat výrobci, kteří prodávají zboží označené známkou „Fair Trade“. Spravedlivý obchod neboli fair trade je způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná podpora pěstitelů a řemeslníků z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Obchod je založen na vytvoření partnerství mezi producentem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé.

Do Asie a zejména Číny svoji výrobu přesunula i řada malých a středních firem, a tak dnes mnoho výrobků na českém trhu nemá k čínské produkci odpovídající alternativu. Pak je nutné, aby se dovozce zajímal o podrobnosti výroby a byl schopný deklarovat za jakých podmínek byl produkt vyroben.

Jak odpovědně nakupovat

Pro odpovědné nakupování je hlavním problémem naše omezená možnost posoudit všechny sociální a ekologické dopady našeho nákupu.

Základní orientaci o výrobku získáte posouzením následujících kritérií:

 • materiál výrobku, skladba, obsah chemických látek
 • místo a způsob výroby
 • způsob balení
 • ekologické značení
 • přidané hodnoty výrobku

Materiál výrobku

Výrobce by měl vždy uvádět materiál, ze kterého je produkt vyroben.

Materiál určuje další možné využití či recyklaci výrobku. Jinak řečeno, co lze s výrobkem udělat, až zcela doslouží a nebude možné jej používat ke svému původnímu účelu a stane se odpadem.

Materiály, které se v domácnosti či ve firmě plně zužitkují a nevytváří odpad, který by bylo nutné dále svážet a zpracovávat. Jedná se zejména o přírodní biologicky rozložitelné materiály, bez obsahu přírodě nepříznivých chemických látek (nepotištěný papír, dřevo, kompostovatelné plasty, vlna, bavlna, len, konopí a další čistě přírodní materiály). Tyto materiály lze kompostovat nebo je využít pro výrobu energie v bioplynové stanici.

Např. s přírodními čistícími prostředky a drogerií si snadno poradí bakterie v septiku či čistírně odpadních vod.

Ostatní materiály by měly být snadno recyklovatelné. Pokud je výrobek složen z více druhů materiálů, měly by být jednotlivé druhy oddělitelné, aby výrobek nemusel skončit ve směsném odpadu. Materiálové značení pro recyklaci je dobrovolné a označuje se recyklačním trojúhelníkem s číslem nebo zkratkou materiálu.

Místo a způsob výroby

Původ výrobku nám poukazuje na vzdálenost, kterou výrobek cestoval a způsobil produkci emisí z dopravy. Navíc pokud hradíme platbu do zahraničí, přispíváme tak na daně a důchody zemi, kde je produkt vyráběn. Přitom existuje-li český ekvivalent, vyplatí se do něj investovat, i kdyby byl dražší, neboť tím přispíváme do veřejného rozpočtu ČR, podporujeme zaměstnanost a šetříme náklady na vyplácení sociálních dávek v nezaměstnanosti.

Způsob výroby je pro spotřebitele velmi obtížné rozpoznat. Může se však svého dodavatele na způsob výroby dotazovat a může po něm požadovat, aby deklaroval, jaké standardy jsou při výrobě dodržovány. Především se jedná o eliminaci dětské a otrocké práce, ochranu zdraví osob při práci a omezení emisí znečišťujících látek do vody, ovzduší a půdy minimálně na úroveň běžnou ve EU.

Způsob balení

Odpovědní výrobci a dodavatelé volí obaly, které jsou snadno recyklovatelné a eliminují zbytečný potisk. Z reklamního hlediska je to často obal, který výrobek dokáže dobře prodat, z hlediska životního prostředí však plnobarevně potištěný obal představuje potenciální zátěž například těžkými kovy obsaženými v tiskařských barvách.

Dalším problémem jsou laminované či jinak vrstvené obaly, u kterých se míchá více druhů materiálů (například plast a papír). Pokud vrstvy od sebe nejdou oddělit, končí takovéto obaly většinou na skládce, neboť na třídící lince je nelze zařadit ani mezi papír ani mezi plast. Výjimkou je nápojový karton, pro který existuje technologie na jeho recyklaci.

Ekologické značení

Jedná se o dobrovolné nástroje, kterým výrobci a dodavatelé deklarují splnění kritérií požadovaných pro získání příslušné ekologické značky. Výrobci za získání ekologické značky musí platit, proto řada výrobců tento nástroj nevyužívá. Samotná značka proto nemusí znamenat, že označený výrobek je lepší než výrobek neoznačený. Ekologické značení tak pouze usnadňuje orientaci spotřebitele na trhu. U výrobků bez ekologického značení je tak jeho posouzení pouze na spotřebiteli.

Další přidaná hodnota produktu

Zakoupení produktu řeší spotřebiteli v první řadě jeho potřebu nebo problém. Může však také pomoci konkrétní společensky potřebné aktivitě, pokud se prodejce rozhodne na financování této aktivity vyčlenit část zisku. Jedná se o jeden z nejúčinnějších nástrojů pro vyjádření společenské odpovědnosti. Výhodou tohoto řešení je možnost zapojit do realizace odpovědného chování i své zákazníky.

Environmentální kodex Ekonákupu

 1. Šetříme papírem a kancelářskými potřebami. Využíváme prostředků elektronické komunikace, využíváme oboustranný tisk, používáme recyklovaný papír, použitý a nepotřebný papír skartujeme a využíváme jako náplň do obchodních balíků nebo podestýlku pro žížaly do vermikompostéru.
 2. Třídíme širokou škálu odpadu. K tomuto účelu využívám sběrné nádoby na papír, sklo, plasty, tetrapaky, hliník, baterie, žárovky a bioodpady. Minimálně 3x ročně se účastníme sběru použitého oděvu a obuvi v rámci dětského bazárku v Ekocentru Šárynka.
 3. Předměty používáme opakovaně, snažíme se tím minimalizovat produkované množství odpadu. Opakovaně používáme euro obaly, šanony, v rámci balení balíků používáme jako výplň pěnové válečky od cizích firem, které by jinak skončily v kontejneru komunálního odpadu. Pokud je to možné, necháváme pokažené spotřebiče znovu opravit. Rádi přijímáme materiální dary od firem, které odepisují pro nás využitelnou techniku a spotřební materiál (počítač, skener, tiskárna, laminovací přístroj, telefon apod.).
 4. Neplýtváme vodou, teplem ani elektřinou. K pití používáme vodu z kohoutku.
 5. V kancelářích používáme k úklidu české ekologické čisticí prostředky. Všude, kde je to možné, používáme na čištění ocet nebo jedlou sodu, čistící písek a drsnou houbu. V kancelářích luxujeme českým vysavačem značky ETA".
 6. Nesvítíme zbytečně. Počítače, tiskárny a kopírky přepínáme do úsporného režimu, při odchodu z práce je vypínáme. Snažíme se používat úsporné zářivky.
 7. Při pohybu do/z práce využíváme městské hromadné dopravy, kola nebo chodíme pěšky. Při pracovních cestách využíváme maximální kapacity firemního vozu (9 místní kapacita).
 8. Posilujeme zelený trh o vlastní výrobu z ekologického materiálu s co nejnižším dopadem na životní prostředí. Vyrábíme dřevěné kompostéry na 100 % likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, jehož výstupem je kompost – kvalitní hnojivo, které obohacuje půdu.
 9. Podporou Ekonákupu je naše ekoporadna, zaměřená na problematiku nakládání s bioodpady a kompostování.
 10. Komunikujeme se svými partnery tak, aby i oni našli další cesty k ochraně a pozitivnímu působení na životní prostředí. Využíváme k tomu i zavedený systém ISO 14001:2004, případně dbáme na ekologické značení produktů a odpovědné chování našich dodavatelů.
 11. Většina zaměstnanců nekonzumuje maso a vedou zdravý životní styl. Upřednostňujeme také potraviny z místních zdrojů.
 12. Sledujeme novinky v oblasti legislativy a životního prostředí a možnosti jeho ochrany.

Budeme rádi, pokud by se většina těchto zásad mohla uplatnit i ve Vaší domácnosti, firmě Vašeho zaměstnavatele, ve škole Vašich dětí a v dalších organizacích, jež jsou součástí Vašeho života.